Khi nào cần kiểm tra hệ thống phát hiện rò rỉ chất làm lạnh?

Vì sao phải kiểm tra hệ thống rò rỉ chất làm lạnh?

Tất cả các hệ thống HVAC đều có thể bị rò rỉ môi chất lạnh. Vậy nên các kĩ sư phải có trách nhiệm quan sát hệ thống và kiểm tra điều này.

Mặc dù những hệ thống kín với sự rò rỉ nhỏ không tác động đến hệ thống nhiều, nhưng nếu rò rỉ lớn thì sẽ rất  nguy hiểm – mà điều này có thể xảy ra bất kì lúc nào.

Xác định rò rỉ môi chất lạnh

Vài trường hợp rò rỉ rất dễ dàng để nhận biết thông qua mắt thường. Đó là nứt đường ống, xuất hiện dầu và có thể là đám hơi môi chất lạnh phun ra dạng khói.

Trường hợp rò rỉ có sinh ra âm thanh nếu hệ thống được tăng áp và trên diện rộng.

Khi nào cần kiểm tra hệ thống?

Dựa trên những yêu cầu, quy tắc và tiêu chuẩn mà nhà điều hành, kỹ thuật viên phải thực hiện kiểm tra chất làm lạnh

Các quy định và tiêu chuẩn làm lạnh bao gồm các điều khoản về yêu cầu lắp đặt hệ thống phát hiện rò rỉ chất làm lạnh khi có rủi ro về môi trường, sức khỏe và an toàn. Sau đây là cách nhìn tổng quan về các yêu cầu cơ bản để phát hiện và tuân thủ chất làm lạnh.

Các cuộc kiểm tra rò rỉ phải được thực hiện theo các khoảng thời gian sau:

  • Đối với hệ thống lạnh có chất làm lạnh chứa Flo

+ 5 = tCO2e < 50: ít nhất 12 tháng/lần; 24 tháng/lần nếu đã lắp đặt hệ thống phát hiện rò rỉ

+ 50 = tCO2e < 500: ít nhất 6 tháng/lần; 12 tháng/lần nếu đã lắp đặt hệ thống phát hiện rò rỉ

+ tCO2e = 500: ít nhất 3 tháng/lần; 6 tháng/lần nếu đã lắp đặt hệ thống phát hiện rò rỉ

Khoảng thời gian bắt buộc để tiến hành kiểm tra rò rỉ chất làm lạnh sẽ giảm đi một nửa nếu hệ thống phát hiện rò rỉ cố định được lắp đặt

  • Đối với điện lạnh thương mại và quy trình công nghiệp làm lạnh (IPR) theo EPA 608

+ 50 pound = lbs < 500 pound: 1 năm/lần

+ lbs > 500 pound: 3 tháng/lần

Điều quan trọng cần lưu ý là việc kiểm tra như vậy không bắt buộc đối với thiết bị hoặc các bộ phận của thiết bị, được giám sát liên tục bằng hệ thống phát hiện rò rỉ tự động (ALD) và được đánh giá hoặc hiệu chuẩn hàng năm

  • Chương trình Quản lý Chất làm lạnh của California (RMP)

+ 50 < lbs < 200: 12 tháng/lần

+ 200 < lbs < 2000: 3 tháng/lần

+ lbs > 2000: có thể yêu cầu hệ thống phát hiện rò rỉ tự động (ALD)

Tiêu chuẩn An toàn Ứng dụng: theo EN 378, các hệ thống có lượng chất làm lạnh lớn hơn 25 kg phải được trang bị hệ thống phát hiện chất làm lạnh trong phòng máy, được thiết kế để kích hoạt thông gió khi nồng độ đạt 50% giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp (OEL) hoặc 25% giới hạn khả năng cháy dưới (LFL).

Xem thêm Kiểm soát và ngăn chặn rò rỉ chất làm lạnh